• ArunMurugappan 'Laurels' Teynampet Chennai 2009-2011
  Teynampet, Chennai
 • Teynampet, Chennai
 • ArunMurugappan 'Laurels' Teynampet Chennai 2009-2011
  Teynampet, Chennai
 • Poornesh's House - Pondicherry
 • Poornesh's House - Pondicherry
 • Poornesh's House - Pondicherry
 • Poornesh's House - Pondicherry
 • Jasmine House, Oman
 • Jasmine House, Oman
 • Jasmine House, Oman
 • Jasmine House, Oman
 • Jasmine House, Oman
 • Usha Residence, Nillangarai, Chennai
 • Usha Residence, Nillangarai, Chennai
 • Usha Residence, Nillangarai, Chennai
 • Lake House in Sargur (Mysore)
 • Lake House in Sargur (Mysore)
 • Lake House in Sargur (Mysore)
 • Lake House in Sargur (Mysore)
 • Lake House in Sargur (Mysore)
 • Neively, Tamil Nadu
 • Neively, Tamil Nadu
 • Neively, Tamil Nadu
 • Srima, Auroville
 • Srima, Auroville
 • Srima, Auroville
 • Sudhakar's House, Villupuram
 • Sudhakar's House, Villupuram
 • Sudhakar's house, Villupuram 2009
  Sudhakar's House, Villupuram
 • Batmanabane’s House, Pondicherry
 • Batmanabane’s House, Pondicherry
 • Batmanabane’s House, Pondicherry
 • Growing Towards, Pillaichavady, Pondicherry 2004-6
  Growing Towards, Pondicherry
 • Growing Towards, Pondicherry
 • Growing Towards, Pondicherry
 • Private House, Douceur, Auroville
 • Private House Douceur Auroville 2004-6
  Private House, Douceur, Auroville
 • Private House, Doucer, Auroville
  Private House, Douceur, Auroville
 • Beach house, Keezpettai, East Coast Road
 • Beach house, Keezpettai, East Coast Road
 • Beach house, Keezpettai, East Coast Road
 • Beach house, Keezpettai, East Coast Road
 • Beach house, Keezpettai, East Coast Road
12